facebook

Szkolenia UAVO, VLOS

Produkcja, dystrybucja, serwis Rozwiązania branżowe UAV Szkolenia UAVO, VLOS WIRIS - dystrybucja Usługi

Badania lotniczo - lekarskie

Badania lotnicze lekarskie dla osób ubiegających się o wydanie świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych są obowiązkowe. Na badaniu lekarskim sprawdzana jest zdolność do wykonywania czynności lotniczych a nie stan zdrowia kandydata. Są to przeważnie podstawowe badania, których zakres zależy od indywidualnej oceny lekarza. Przeprowadzane są w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego lub członka personelu pokładowego i obejmują z reguły:
 1. Badania laboratoryjne:
  › morfologia krwi
  › glukoza na czczo w surowicy
  › badanie ogólne moczu
 2. EKG w spoczynku wraz z opisem
 3. Audiogram
 4. Badanie pola widzenia
 5. Konsultacja laryngologiczna
 6. Konsultacja okulistyczna
 7. Konsultacja u lekarza-orzecznika medycyny lotniczej
Po pomyślnym przejściu badań lotniczo - lekarskich lekarz orzecznik wydaje orzeczenie lekarskie dla osoby ubiegające się o Świadectwo Kwalifikacji.
Orzeczenie lekarskie może zostać wydane przez lekarzy orzeczników przeprowadzających badania lotniczo-lekarskie lub przez centra medycyny lotniczej.
Lekarze orzecznicy - www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/lekarze-orzecznicy
Centra medycyny lotniczej - www.ulc.gov.pl/pl/personel-lotniczy/medycyna-lotnicza/centra-medycyny-lotniczej
Badania oceniające spełnienie wymagań w zakresie sprawności psychicznej i fizycznej na świadectwo kwalifikacji określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy przeprowadza się co:
 • 60 miesięcy – do ukończenia 40. roku życia
 • 24 miesiące – po ukończeniu 40. roku życia
Zgodnie z wytycznymi Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego  nr 10 z dnia 27 października 2015 r. wprowadzono obowiązek posiadania orzeczenia lotniczo-lekarskiego już przed kursem praktycznym. 

Realizacja strony internetowej SEI Weboski